Prawo szkolne
Statut PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 16. Luty 2009 14:23


                                                                                     

STATUT   ZESPOŁU   SZKÓŁ  W   SKOROSZYCACH

Spis treści:

I       Informacje o Zespole Szkół                                             - str. 3
II.    Cele i zadania Zespołu                                                     - str. 5
III.   Organy Zespołu Szkół i ich zadania                                    - str. 12
IV.  Organizacja kształcenia, wychowania  i opieki  
       w Zespole Szkół                                                            - str. 22
V     Inne formy działalności                                                    - str. 31
VI.   Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół                        - str. 34
VII.  Uczniowie oraz ich prawa, uprawnienia  i obowiązki             - str. 37
VIII. Nagrody i kary                                                               - str. 42
IX.   Postanowienia końcowe                                                  - str. 46
X.    Załączniki                                                                       - str. 48

I.   INFORMACJE   O   ZESPOLE   SZKÓŁ.
           
        Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o zespole bez bliższego określenia należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Skoroszycach.

§ 1

1. Nazwa zespołu  brzmi :  Zespół Szkół  w Skoroszycach. Siedziba  Zespołu Szkół mieści się w Skoroszycach  przy ulicy Braterstwa Broni 9.

2. Zespół Szkół jest publiczną placówką nieodpłatną, realizującą zadania określone przepisami ustawy o systemie oświaty.

3.  Organem prowadzącym Zespołu jest Gmina Skoroszyce.

4.    Cykl nauczania  w Zespole Szkół  trwa :
a)    6 lat w szkole podstawowej
b)    3 lata w gimnazjum

5. Cykl nauczania w Gimnazjum kończy się egzaminem w formie sprawdzianu preorientującego, a w szkole podstawowej sprawdzianem. Egzamin końcowy składa się z zadań i testów przygotowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin końcowy przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna powołana wg odrębnych przepisów. Egzaminy sprawdzające przeprowadzane są w formie badania kompetencji.

6.  Do  Zespołu Szkół przyjmuje się:
    1/ z urzędu  dzieci, które ukończyły 7 lat oraz absolwentów sześcioletnich szkół    
        podstawowych, zamieszkałych w obwodzie Zespołu, określonym przez Radę Gminy Skoroszyce.
    2/ na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klas I-VI oraz absolwentów sześcioletnich szkół  podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w przypadku gdy Zespół  Szkół  dysponuje wolnymi miejscami.
    W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Zespołu Szkół listę  przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez Dyrektora,  uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej  szkoły podstawowej.
    Ustalone kryteria Dyrektor podaje do wiadomości kandydatów w terminie do końca roku kalendarzowego poprzedzającego nabór na dany rok szkolny.

7.  W Zespole Szkół mogą być wprowadzone profile nauczania

8.  Do klas o określonych profilach nauczania oraz klas autorskich może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych (predyspozycji), na zasadach ogłoszonych przez   Dyrektora co najmniej 3 miesiące przed terminem sprawdzianu.

9. W Zespole Szkół w razie potrzeby mogą być zorganizowane oddziały integracyjne według zasad określonych odrębnymi przepisami
                                                                   
§ 2

1. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Kurator Oświaty w Opolu, który   stanowi równocześnie organ 2-go stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydanych przez Dyrektora Zespołu, oraz wydaje organowi prowadzącemu zlecenia wynikające z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

2. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i polega  w szczególności na:
1/  ocenianiu  stanu i warunków działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej;
2/  analizowaniu  i ocenianiu  efektów  realizacji  programów  nauczania  i  zadań statutowych      
     placówki;
3/  udzielaniu  pomocy  szkołom  i  nauczycielom w realizacji  zadań dydaktycznych,   
     wychowawczych i opiekuńczych;
4/ inspirowaniu   nauczycieli   i  Dyrektora Zespołu do innowacji pedagogicznych,   
    metodycznych i organizacyjnych.

II.  CELE  I  ZADANIA  ZESPOŁU   SZKÓŁ

§ 3

1.    Zespół   Szkół   realizuje   cele  i   zadania  określone  w  Ustawie  o  systemie  oświaty
z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.). ) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i zarządzeniach oświatowych.

2. Zadania Zespołu Szkół jako placówki dydaktyczno-wychowawczej obejmują w szczególności :
    1/  rozbudzenie aktywności poznawczej  i twórczej;
    2/  umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i gimnazjum;
    3/ inspirowanie zachowań ukierunkowanych na samowychowywanie, samokształcenie i kierowanie      własnym rozwojem;
    4/  ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego ucznia i jego wrażliwości na problemy społeczne i zapoznanie  z mechanizmami i procesami życia społecznego;
    5/  uświadomienie  potrzeby prospołecznych, prorodzinnych, prozdrowotnych i proekologicznych zachowań ucznia;
    6/  podtrzymywanie   poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez naukę rodzinnego języka oraz własnej historii i kultury, kultywowanie charakterystycznych dla środowiska tradycji i wartości oraz wpajanie ich w ramach realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także przekazywanie podstaw  myśli filozoficznej,  kultury informacyjnej i zasad obrony cywilnej m.in. w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych - jako dziedzin edukacji uwzględniających w  obrębie wszystkich przedmiotów;
    7/  udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz rozpoznawanie zagrożeń środowiskowych poprzez przeprowadzanie ankiet i badań oraz kształtowanie środowiska  wychowawczego;
    8/  organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Zespołu Szkół np. w ramach oddziałów integracyjnych stosownie  do stopnia niepełnosprawności;
    9/  dbanie o rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów m.in. w ramach realizacji  indywidualnych  programów nauczania oraz umożliwienia  ukończenia Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum  w  skróconym czasie. Prowadzi kółka zainteresowań Przedmiotowych i współpracuje  z lokalnymi ośrodkami kultury (w ramach posiadanych  środków);
 10/  umożliwianie  zdobycia wiedzy i umiejętności  na poziomie niezbędnym do uzyskania  poprzez  konsekwentne  i zaangażowane  realizowanie programu oraz  bieżące  przekazywanie  aktualnych trendów w postępie naukowo-technicznym świadectwa ukończenia szkoły  i kontynuowania nauki na wyższym  poziomie.
11/ organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów niepełnosprawnych

3. Zespół Szkół realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa  i higieny. Szczegółowe zasady opieki nad młodzieżą w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz w czasie  wolnym od zajęć podczas ich przebywania na terenie szkoły, w czasie wyjść, wyjazdów i wycieczek, w tym zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów  nauczycielskich w szkole normuje Regulamin porządkowy Zespołu Szkół zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół.
Uczniowie mają prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi realizowanej w formie dyżurów nauczycielskich.
Zespół zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
Nad uczniami, którzy z uwagi na stan zdrowia lub sytuację rodzinną znajdują się w sytuacji odbiegającej od przyjętej w lokalnym środowisku normy Zespół Szkół stosuje szczególne  formy opieki, które dotyczą:
1/  pomocy materialnej: stałej lub doraźnej m.in. w formie stypendiów,
2/  zakupu sprzętu leczniczo-rehabilitacyjnego (w miarę posiadanych środków),
3/  zwiększonej pomocy i opieki dla pierwszoklasistów,
4/  pomocy finansowej w kosztach wyjazdów na wypoczynek letni i zimowy oraz wycieczek (w ramach posiadanych środków).

4. Zespół wprowadza w język treści dziedzin działalności człowieka. Wspiera rozwój ucznia kształcąc jego samodzielność intelektualną i umożliwiając dokonanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień i osiągnięć.
5. Zespół  stwarza  uczniom warunki do poznania świata oraz języka i narzędzi dyscyplin naukowych.

6. Realizowane programy wychowawcze wzbogacają proces kształcenia.

7. Zespół Szkół gwarantuje uczniowi warunki do nabycia wiedzy, sprawności i nawyków, czyli rozwijania kompetencji zakresie:
1/ uczenia się:
    a/  zdobywanie wiedzy i umiejętności,
    b/  organizowanie procesu uczenia się i przyjmowania odpowiedzialności za  wykształcenie,
    c/  wykorzystywanie doświadczeń i łączenie różnych elementów wiedzy,
2/ myślenia:
    a/ dostrzeganie związków przeszłości z teraźniejszością, związków przyczynowo- skutkowych i zależności   funkcjonalnych,
    b/ radzenie sobie z niepewnością i złożonością zjawisk - ich całościowe konsekwentne  
        postrzeganie,
3/ poszukiwania:  
    poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł, w tym  rozważne i umiejętne     korzystanie z technologii informacyjnej i mediów,
4/ działania:
    a/  organizowanie pracy własnej i innych, opanowanie techniki i narzędzi pracy,
    b/  projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki,
    c/  racjonalne gospodarowanie  czasem,
5/ doskonalenie się:
    a/  ocena postaw i postępowania własnego i innych zgodnie z przyjętymi normami i  systemem wartości uniwersalnych,
    b/  przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych,
    c/  elastyczne reagowanie w obliczu zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań, stawianie czoła przeciwnością,
    d/  utrzymywanie zdrowia fizycznego i psychicznego,
6/ komunikowania się:
    a/  skuteczne komunikowanie się,
    b/  prezentacja własnego punktu widzenia, argumentowanie i obrona własnego zdania,
    c/  gotowość wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych, rozwiązywanie konfliktów,
    d/  korzystanie z nowych technologii komunikowania się,
7/ współpracy:
    a/  praca w grupie, negocjowanie i osiąganie porozumienia, podejmowanie decyzji grupowych, stosowanie procedur demokratycznych,
    b/  rozwiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, budowanie więzi międzyludzkich.

§  4

1.Podstawowym zadaniem Zespołu Szkół jest wdrożenie ucznia do samodzielności, a ponadto:
    1/ stworzenie uczniom warunków zdobywania i utrwalania wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw dociekliwości i refleksyjności,
    2/ zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, na lekcjach różnych przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych,
    3/ poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej

2. Celem edukacji na poziomie Zespołu Szkół jest:
    1/  wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosowania do ich rozwoju i zdolności,
    2/  rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijania wrażliwości estetycznej i zdolności twórczej myślenia, zachęcania uczniów do  samokształcenia,
    3/  umożliwienie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy,
    4/  ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowanie swego miejsca w społeczeństwie,       przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych,
    5/  ułatwienie uczestnictwa w kulturze,
    6/  rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,
    7/  ukształtowania racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania.

§ 5

1. Zadania dydaktyczne Zespołu realizują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

2. Do zadań nauczyciela z zakresu dydaktyki należy w szczególności:
    1/  realizowanie programu nauczania,
    2/  udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
    3/ wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
    4/ rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

§ 6

1.  W zakresie realizacji zadań wychowawczych nadrzędnym celem Zespołu Szkół jest nada-nie placówce charakteru wychowawczego.
Kształt zadań wychowawczych przyjętych do realizacji określa Program Wychowawczy Zespołu Szkół, który w sposób czytelny określa postawy światopoglądowe na których szkoła buduje swój program.
Szkolny Program  Wychowawczy opracowuje na każdy rok szkolny Zespół Wychowawczy Rady Pedagogicznej powołany w tym celu przez Dyrektora, który przedkłada go Radzie Pedagogicznej do  akceptacji, a zatwierdza Dyrektor, po uzyskaniu  opinii Rady Rodziców.

2. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”

3. Przy powierzaniu wychowawstwa  dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności Dyrektor Zespołu uwzględnia w miarę możliwości zasadę by wychowawca prowadził dany oddział przez cały etap edukacyjny.
Przy powierzaniu wychowawstwa oddziału konkretnemu nauczycielowi oraz w trakcie trwania cyklu nauczania Dyrektor uwzględnia uwagi rodziców, a w szczególności zasięga opinii ich reprezentantów i na tej podstawie wprowadza ewentualne zmiany.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
     1/  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
     2/   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
     3/   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów  oraz            pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.  Wychowawca w celu realizacji wymienionych wyżej zadań m.in.:
      1/  otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
      2/  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
                  a/ różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
                  b/ ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

      3/ współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale powierzonym jego opiece, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a  także wobec tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno  uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

      4/  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
                  a/ poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
                  b/ współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach

                 c/ włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły,
                 d/ zapoznanie ich z kryteriami ocen z przedmiotów i sprawowania oraz zapoznania ze Statutem
       5/  współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym (z chwilą jego utworzenia) w     rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Zespołu    określają przepisy wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem Dyrektora w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej , które określają również zadania  psychologa i pedagoga szkolnego (z chwilą jego utworzenia) oraz współpracy z właściwą Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
       6/ współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
6.  Zadaniem wychowawcy jest również prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału i indywidualnej dokumentacji szkolnej ucznia.

7.  Spełnianie zadań wychowawcy w zakresie utrzymania kontaktu z rodzicami realizowane jest w formie spotkań i konsultacji. Wychowawca wspólnie z rodzicami ustala tryb konsultacji i informowania o zachowaniu ucznia i jego postępach w nauce, które obejmują:
    a/  wywiadówki okresowe,
    b/  wywiadówki śródokresowe,
    c/  dyżury wychowawcy (1 raz w miesiącu),
    d/  bieżące kontakty z rodzicami w razie zaistnienia konieczności,
    Wychowawca oddziału informuje rodziców ucznia na piśmie o ocenie semestralnej z  zachowania, zawiadamia o grożących ocenach niedostatecznych okresowych lub rocznych z miesięcznym wyprzedzeniem przed terminem klasyfikacji. Zawiadomienie następuje na piśmie za pośrednictwem ucznia. Wychowawca jest zobowiązany odnotować zrealizowaną formę kontaktu w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca ma prawo korzy-stać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych oraz Dyrektora Zespołu.

8.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach w razie naruszenia obowiązków nauczyciela i wychowawcy oraz nie respektowania praw uczniów na umotywowany łączny wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego  może nastąpić zmiana nauczyciela-wychowawcy.
W tym celu Dyrektor  Zespołu zwołuje posiedzenie Komisji Rozjemczej, o której mowa
w rozdz. III § 17. Komisja Rozjemcza po rozpatrzeniu w/w wniosku, zapoznaniu z nim zainteresowanego nauczyciela-wychowawcę i po wysłuchaniu jego stanowiska, podejmuje decyzję - obowiązującą dla wszystkich stron. Od podjętej decyzji każdej ze stron przysługuje od-wołanie do organu nadzorującego Zespół Szkół w ciągu 14 dni przez Komisję Rozjemczą.

9. Formy realizacji zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu Szkół.

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

III.   ORGANY  ZESPOŁU SZKÓŁ  I  ICH  ZADANIA

§ 7

1. Organami Zespołu Szkół są:
     1/  Dyrektor Zespołu
     2/  Rada Pedagogiczna
     3/  Rada Zespołu Szkół – jeżeli została utworzona.
     4/  Samorząd Uczniowski
     5/  Rada Rodziców    

§ 8

1.  Dyrektor Zespołu Szkół:
1/   Dyrektorem   Zespołu   Szkół może być nauczyciel posiadający pełne kwalifikacje      pedagogiczne i co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku pedagogicznym,  w pełnym wymiarze realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, lub nauczyciel akademicki.
     2/   Powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum dokonuje Zarząd  Gminy  Skoroszyce, zgodnie   z   obowiązującymi przepisami po zasięgnięciu opinii Kuratora  Oświaty w Opolu.

2.  W   Zespole   mogą   być   tworzone   stanowiska   wicedyrektora   i   innych kierowników.     Wicedyrektor jest zastępcą Dyrektora Zespołu Szkół w zakresie kompetencji określo-nych na piśmie przez Dyrektora Zespołu.
1/  Wicedyrektora powołuje Dyrektor Zespołu z grona pedagogicznego po zasięgnię-ciu opinii organu prowadzącego i Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej
    2/   Stanowiska, o których mowa w ust. 2 tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad:
    a/  jedno stanowisko wicedyrektora tworzy się, jeśli Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów,             

    b/ dodatkowe stanowiska kierownicze tworzy się na wniosek dyrektora Zespołu za zgodą organu   prowadzącego

3.  Dyrektor Gimnazjum powołany jest na okres 5 lat, w uzasadnionych warunkach, wynikających z aktualnej sytuacji. Dyrektora Zespołu Szkół można powołać na okres krótszy.

4. Dyrektor kieruje pracą Zespołu Szkół i pełni obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w nim nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych, a w szczególności:
    1/  koordynuje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą szkół i reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz,
    2/  sprawuje nadzór pedagogiczny  organizuje zebrania plenarne Rady Pedagogicznej
    3/  sprawuje opiekę nad uczniami oraz tworzy warunki dla harmonijnego  rozwoju
         psychofizycznego  poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
    4/  realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej  podjęte w ramach
         posiadanych przez nie kompetencji,
    5/  wstrzymuje realizację uchwał Rady Pedagogicznej, sprzecznych z obowiązującymi przepisami, informując o tym organ prowadzący i nadzorujący,
    6/  dysponuje środkami określonym w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność    
         za ich prawidłowe wykorzystanie,
    7/  współpracuje z pozostałymi statutowymi organami Zespołu wykonuje inne zadania
         wynikające z przepisów

5.  Dyrektor  Zespołu jest odpowiedzialny za prowadzenie określonej przepisami dokumentacji i właściwe dokumentowanie w niej przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:
     1/  księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkujących
          w obwodzie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej,
     2/  księgi uczniów,
     3/  dzienników lekcyjnych
     4/  arkuszy ocen.

6.  Dyrektor jako kierownik Zespołu Szkół:
     1/  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
     2/  przyznaje nagrody i premie oraz udziela kar porządkowych nauczycielom i pozostałym    
          pracownikom,
     3/ występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o nadanie odznaczeń    
          i udzielenie wyróżnień dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

7.  Dyrektor wydaje:
      1/  zarządzenia, które są aktami normatywnymi, dotyczącymi w szczególności spraw bieżących  Zespołu Szkół oraz spraw z zakresu prawa pracy,
      2/  decyzje  - jeżeli przepis prawa tak stanowi.

8.  Dyrektor odpowiada za spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących w obwodzie szkolnym Zespołu Szkół i prowadzi pisemną ewidencję spełniania przez nich obowiązku szkolnego.

9.  Dyrektor może wyrazić zgodę na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obo-wiązku nauki poza szkołą, określając równocześnie warunki jego spełniania.

10.  Wykonywanie nadzoru pedagogicznego ma na celu kontrolę osiągania wyznaczonych standardów stosowania przez nauczycieli ustalonych metod i programów nauczania oraz sys-temów sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.

11.  Dyrektor Zespołu Szkół w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami Zespołu.

12.  Odwołanie Dyrektora i Wicedyrektora z zajmowanych funkcji może nastąpić:
    1/  na własną prośbę zainteresowanych, za 3-miesięcznym wypowiedzeniem,
    2/  na wniosek organu prowadzącego,
    3/  na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej lub organu sprawującego nadzór  pedagogiczny.

§ 9

1.  W Zespole działa Rada Pedagogiczna,  w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele  zatrudnieni w Zespole Szkół.

2.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół.
3.  Rada Pedagogiczna realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania  i opieki.

4.  Pracami Rady Pedagogicznej kieruje jej Przewodniczący

5.  Funkcjonowanie Rady Pedagogicznej reguluje ustalony przez nią jej regulamin .

6.  Rada Pedagogiczna obraduje i podejmuje decyzje na zebraniach plenarnych. W uzasadnionych przypadkach,  w szczególności w celu przygotowania materiałów pod obrady plenarne może pracować w powołanych przez Dyrektora komisjach tematycznych.

7.  Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku  szkolnego, w każdym okresie (semestrze) roku szkolnego w związku z zatwierdzeniem  wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz  w miarę bieżących potrzeb.

8.  Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
    1/  na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
    2/  z inicjatywy przewodniczącego,
    3/  na wniosek organu prowadzącego,
    4/na wniosek Rady Szkoły
    5/  na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

9.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu.

10.  Uchwały Rada Pedagogiczna podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnego jej składu.

11.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
12.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapro-szone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
13.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpo-wiedzialny za zawiadomienie wszystkich  jej członków o terminie i porządku zebrania zgod-nie z jej regulaminem.

14.  Dyrektor Zespołu Szkół przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.

15.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania  spraw omawianych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

§ 10

1.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
     1/  zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły
     2/  zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
     3/  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
     4/  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
     5/  podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia z listy uczniów,
     6/ zatwierdzanie budżetu biblioteki
     7/  zatwierdzanie planu pracy biblioteki
2. Rada pedagogiczna  przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia  radzie szkoły.

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Dyrektora lub nauczyciela    z innego stanowiska kierowniczego. W przypadku wyżej określonym organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje:
    1/  organizację Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
    2/  projekt planu finansowego Zespołu Szkół,
    3/  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
    4/  propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
    5/ plan wydatków na potrzeby biblioteki,
    6/ składa wniosek wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół lub szkołom wchodzącym w jego skład,
    7/ analizuje stan czytelnictwa na podstawie sprawozdań nauczyciela-bibliotekarza,

    8/  zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli
    9/ opiniuje ustalenie innego od obowiązującego czasu trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższego niż 1                 godzina zegarowa) przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu
        pracy obliczonego na podstawie ramowego planu nauczania.  
            
5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Zespołu Szkół, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu okresu nauki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

6. Rada Pedagogiczna, może występować do Kuratora Oświaty z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny funkcjonowania Zespołu, Dyrektora  lub innego nauczyciela  Zespołu.
7.  Rada Pedagogiczna, może oceniać sytuację Zespołu oraz występować do organów Gminy w tej sprawie.

§ 11

1.  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowa-dzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym  uchyla uchwały Rady Pedagogicznej w razie stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa.

3.  Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie wstrzymanej uchwały Rady Pedagogicznej jest ostateczne.

§ 12

1.  W przypadku niepowołania Rady Zespołu Szkół  kompetencje określone dla tego organu realizuje Rada Pedagogiczna, która w tym zakresie:
      1/  opiniuje zmiany w statucie Zespół Szkół,
      2/ podejmuje uchwałę w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół za zgodą Rady Rodziców wyrażoną na jej plenarnym zebraniu,
      3/  ustanawia odznaki honorowe dla wyróżniających się uczniów i określa warunki ich  uzyskania.

2.  W zakresie spraw realizowanych  w zastępstwie rady szkoły Rada Pedagogiczna ma obo-wiązek zasięgać opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§  13

1.  Rada Rodziców jest społecznym organem Zespołu Szkół i stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów Zespołu.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców uchwalony przez ogół rodziców uczniów Zespołu.

3.  Do zadań Rady Rodziców należy:
    1/  uchwalenie regulaminu działania Rady Rodziców,
    2/  występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu Szkół z wnioskami i
         opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu,
    3/  gromadzenie funduszy pochodzących ze składek rodziców uczniów oraz z innych                                       źródeł przeznaczeniem na cele związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół.
4.  Zasady wydatkowania środków finansowych ze zgromadzonych funduszy oraz określa Regulamin Pracy Rady Rodziców ,formy kontroli nad wydatkowaniem środków pieniężnych  prowadzonej przez jej Komisję Rewizyjną.

5.  Regulamin działania Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami  niniejszego Statutu.

§  14

1.  Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do:
     1/  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i   
          szkole,
    2/  znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów     
         oraz przeprowadzenia egzaminów,
    3/  uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego   
         zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
    4/  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych  
         dzieci,
    5/  wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny  opinii na      
         temat pracy Zespołu Szkół.

§  15

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.

2.  Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata.

3.  Samorząd Uczniowski funkcjonuje na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu, który określa również zasady przeprowadzania wyborów.

4.  Samorząd Uczniowski organizuje wybory do swych organów w porozumieniu z Dyrektorem w sposób nie zakłócający procesu dydaktycznego.

5.  Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski  i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1/  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi   wymaganiami,
2/  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3/  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4/  prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5/  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6/  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
7/  prawo uczestniczenia w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
6.  Dyrektor udziela Samorządowi Uczniowskiemu - na jego wniosek - pomocy  w prawidłowym zorganizowaniu wyborów do organów Samorządu Uczniowskiego.

§ 16

1. Organy Zespołu informują się wzajemnie o wynikach swej pracy, przedkładając sobie okresowe sprawozdania i podjęte uchwały.
2. Organy Zespołu : Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski na łączny wniosek dwóch z nich mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły.

3.  Wniosek określony w ust. 2 jest dla Dyrektora wiążący.

4.  Spory pomiędzy organami w Zespole Szkół rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu, w którym udział biorą wyznaczeni przez każdy z Organów ich przedstawiciele.
5.  Termin posiedzenia polubownego ustala Dyrektor Zespołu.

6.  Z posiedzenia polubownego sporządzany jest protokół przechowywany przez Dyrektora Zespołu Szkół.

§ 17

1.  Dla rozwiązania sytuacji konfliktowych i spornych w Zespole powołana jest Komisja  Rozjemcza.

2.  Komisja Rozjemcza powoływana jest przez Dyrektora Zespołu w sytuacji powstania sporu (konfliktu) na okres niezbędny do jego rozwiązania.

3.  W skład Komisji Rozjemczej wchodzą:
    1/  Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu jako jej Przewodniczący,
    2/  przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu
    3/  przedstawiciel Organu Prowadzącego,
    4/  przedstawiciel Rady Rodziców,
    5/ przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
    6/  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego z wyłączeniem przypadków, które dotyczą                               nauczycieli i Dyrektora Zespołu.

 4.  Skład Komisji Rozjemczej podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez Dyrektora Zespołu.

5.  Każdy członek Komisji Rozjemczej na jej posiedzeniu dysponuje jednym głosem.

6.  Rozstrzygnięcie każdego sporu następuje w wyniku tajnego głosowania, a postanowienia Komisji Rozjemczej są obowiązujące dla stron sporu.

7.  Posiedzenia Komisji Rozjemczej odbywają się w obecności zainteresowanych stron,  w terminie ustalonym przez Dyrektora.
8.  Każda ze stron sporu lub osób zainteresowanych może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rozjemczej ze swoim pełnomocnikiem lub być przez niego reprezentowanym jako rzecznikiem swoich interesów, a ucznia (na wyraźne jego życzenie) dodatkowo może  reprezentować jego wychowawca.

9. Z posiedzenia Komisji Rozjemczej sporządzany jest protokół, przechowywany przez Dyrektora.

§ 18

1.  Dopuszcza się możliwość działania w Zespole Szkół organizacji i stowarzyszeń, których cele statutowe zakładają działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, albo rozszerzenia form pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub organizację wyraża Dyrektor Zespołu,  po uprzednim udogodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu  pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

3.  Wykaz działających w Zespole stowarzyszeń i organizacji wywieszany jest na szkolnej tablicy ogłoszeń.


IV.    ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI   W ZESPOLE   SZKÓŁ

§  19

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz ich wymiar określa  ramowy plan nauczania, który jest podstawowym dokumentem organizującym szkolne  nauczanie, decyduje jakich przedmiotów uczy się w szkole a więc jaką strukturę wiedzy otrzymuje uczeń i zawiera:
    1/  obowiązkowe zajęcia lekcyjne z poszczególnych przedmiotów,
    2/  zajęcia lekcyjne fakultatywne dla uczniów
    3/  ścieżki edukacyjne (moduły)
2.  Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane są w okresie roku szkolnego, który rozpoczyna się z dniem 1 września danego roku, a kończy 31 sierpnia na-stępnego roku kalendarzowego.

3.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw  świątecznych oraz ferii zimowych i wakacji letnich wynikają ze szczególnych przepisów  w sprawie organizacji roku szkolnego wydanych przez właściwe organy.

4.  Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki oraz ogólne warunki funkcjonowania szkoły w tym ilość godzin dla uczniów w danym roku szkolnym określa ar-kusz organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie programu nauczania oraz planu finansowego Zespołu Szkół zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną.
Arkusz organizacyjny zatwierdza Wójt.

5.  Program nauczania ilustruje drogi wypełnienia przez szkołę jej zadań, osiągania celów, zawiera wskazówki dla nauczycieli w zakresie ich działań i aktywności uczniów ze  wskazaniem narzędzi do motywowania tej aktywności.

Opracowany program wskazuje:
    1/  jakie cele można osiągnąć,
    2/  jak wypełniać zadania szkoły we wskazanym zakresie,
    3/  jakie treści należy uwzględnić w procesie nauczania,
    4/  jak rozwijać aktywność uczniów prowadząc ich do uzyskania wiedzy i umiejętności,
    5/  jak organizować pracę uczniów,
    6/  jaką rolę odgrywa nauczyciel.
6.  Zmiany arkuszy organizacyjnych dokonywane są w formie aneksu.

7.  Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół określa liczbę pracowników zatrudnionych w Zespole z uwidocznieniem stanowisk kierowniczych, wykaz przedmiotów i zajęć, liczbę godzin zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków zabezpieczonych przez organ prowadzący.

8.  Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
Oddział powinien liczyć nie  więcej niż 30 uczniów.

9.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny pracy.

10. Podstawową  formą  pracy  Zespołu  są  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach może trwać od 30 do 60 minut. Przerwy międzylekcyjne są nie krótsze niż 5 minut, co najmniej jedna przerwa międzylekcyjna wynosi 15 minut.

11.  Na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej zatwierdza się podział oddziałów na grupy w ramach zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i zachowania bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu wysokości środków finansowych posiadanych przez Zespół Szkół oraz przepisów dotyczących ramowych planów nauczania.

12.  Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia fakultatywne w zależności od potrzeb, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne w zakresie  nauczania języków obcych i elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziałowych,  międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
Podział oddziałów na grupy określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny.
Jeżeli oddział liczy powyżej 24 uczniów, podział na  2 grupy jest obowiązkowy na zajęciach
z języków obcych i informatyki.
W przypadku oddziałów liczących mniej nią 24 uczniów podział oddziału na grupy na  zajęciach, o których mowa wyżej, może być dokonany za zgodą organy prowadzącego. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.  

13.  W Zespole stosownie do potrzeb uczniów mogą działać koła zainteresowań nad którymi opiekę sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.
Liczba uczniów biorących udział w pracach koła zainteresowań nie powinna być niższa od 6.

14.  W Zespole Szkół mogą być prowadzone bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów, w tym sekcje sportu kwalifikowanego, stosownie do potrzeb uczniów i możliwości finansowych Zespołu.

15.  Na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia za ich zgodą Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i właściwej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może  zezwolić uczniowi na odbywanie nauki w ramach indywidualnego programu lub toku nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna.
Odmowa w tym zakresie następuje w drodze decyzji.

16.  W uzasadniony przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.
Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor na  podstawie opinii, o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

17.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu i odjazdu do szkoły i ze szkoły, Zespół Szkół organizuje świetlicę.

18. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

19. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów  szkoła organizuje stołówkę.

§ 20

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2.  Ocenianie prowadzone jest z uwzględnieniem znanych odpowiednio wcześniej uczniom wymagań oraz kryteriów ocen. Przede wszystkim oceniane są: praca i postępy - a nie stan,  z promowaniem do rozwoju i wskazaniem uczniowi jego osiągnięć, tego co zrobił dobrze,  a czego nie umie oraz podaniem informacji o aktywności, postępach, trudnościach, a także specjalnych uzdolnieniach uczniów.
3.   Dopuszcza się stosowanie wewnętrznego systemu oceniania i klasyfikowania uczniów  z wyłączeniem klasyfikacji końcowej, która musi być zgodna z przyjętymi zasadami zawar-tymi w przedmiotowym załączniku nr 1 do niniejszego statutu.

4 .  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
    1/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
    2/  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
    3/  motywowanie ucznia do dalszej pracy,
    4/ dostarczanie informacji rodzicom o postępach ucznia.

5.  Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego ustala Rada Pedagogiczna zapoznaje z nimi uczniów i ich rodziców. „Kryteria oceniania wewnątrzszkolnego” dla ucznia zdolnego i napotykającego na trudności w nauce stanowi załącznik nr 2.do niniejszego statutu.

6.  Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także dokumentowane w innym niż  dziennik lekcyjny dokumencie, którego forma i sposób prowadzenia zostaną zaaprobowane przez Radę Pedagogiczną w formie uchwały, z tym, że ustalone dla ucznia oceny końcoworoczne (semestralne), zaliczenia i ocenę z zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.
7.  Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

8.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

9.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni                                      psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania eduka-cyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

10.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

11.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

12.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w połowie roku szkolnego po                  zakończeniu I semestru (okresu).

13.  Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania, wg określonej skali.

14.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (seme-stralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

15.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę  z zachowania - wychowawca klasy.
16.  Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
17.  Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

18.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

19.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego należy uzgodnić z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

20.  Uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

21.  W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin              poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

22.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.

23.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

24.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.
    W skład komisji wchodzą:
    1/ Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu - jako przewodniczący komisji,
    2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
     3/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

25. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.  W takich przypadku Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie zajęcia edukacyjne z tym że, powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

26.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

27.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyzna-czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez  Dyrektora.

28.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza  klasę.

29.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Zespołu Szkół, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu szkoły promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 21

1.  W celu zapewnienia integracji nauczania poszczególnych przedmiotów i korelacji               międzyprzedmiotowej w Zespole organizuje się Zespoły Nauczycielskie w skład których wchodzą nauczyciele poszczególnych bloków przedmiotowych:
       
1/Zespół Przedmiotów Humanistycznych i Społecznych.
2/Zespól Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych.
3/Zespół Przedmiotów Artystycznych i Wychowania Fizycznego.
4.Zespół Nauczania Zintegrowanego.
5. Zespół Nauczycieli klas IV-VI.
6. Zespół Wychowawczy.
7. Zespół nauczycieli języków obcych.
 
2.  Zespół Szkół realizuje zadania określone w planie pracy zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

3.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
    1/ ustalenie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę   
        potrzeb
    2/ współpracę nauczycieli w zakresie uzgadniania sposobów realizacji programów  
        nauczania, ścieżek edukacyjnych - międzyprzedmiotowych, korelowania treści   
        nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru  
        programów nauczania,
    3/ wspólne opracowywanie i doskonalenie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów  
        oraz sposobów badania wyników nauczania,
    4/ organizowanie  wewnątrzszkolnego   doskonalenia   zawodowego   oraz   doradztwa                          metodycznego dla początkujących nauczycieli,
    5/ współdziałanie w organizowaniu pracownik i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych,        a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
    6/ wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych        programów nauczania.
    7/ udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzkolnego systemu  oceniania         zgodnie z odrębnymi przepisami, a także w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych,        opiekuńczych i profilaktycznych w Zespole Szkół.

4.  Zespoły Nauczycielskie powołuje Dyrektor na wniosek zainteresowanych nauczycieli lub Rady Pedagogicznej.

5.  Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący, wybrany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród członków Zespołu na okres 2 lat.
§ 22

1.  Zespół Szkół  może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub szkół wyższych w celu odbycia praktyk pedagogicznych.

2.  Właściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół lub za jego zgodą - nauczycielem-opiekunem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoła wyższą.


V.  INNE  FORMY  DZIAŁALNOŚCI.

§ 23

1.  Dla realizacji celów statutowych Zespołu Szkół umożliwia uczniom korzystanie w zależ-ności od potrzeb z pomieszczeń szkolnych:
    1/  do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
    2/  sportowo-rekreacyjnym za sprzętem specjalistycznym (siłowni),
    3/  biblioteki szkolnej oraz czytelni przybibliotecznej,
    4/  administracyjno-gospodarczych,
    5/  gabinetu terapii pedagogicznej - w miarę posiadanych środków.

  § 24

1.  W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka, którą prowadzi  pracownik - bibliotekarz, a w ramach realizacji swoich zadań propaguje czytelnictwo wśród uczniów. Czas pracy normują  przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela .

2.  Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią Zespołu Szkół, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.

3.  Zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz materiałów z zakresu piśmiennictwa, grafiki itp. w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, wspierania samokształcenia uczniów i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4.  Nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu, który zapewnia:
    1/  właściwe pomieszczenia i ich wyposażenie oraz środki finansowe na zakup  
         zbiorów, materiałów i czasopism,
    2/  zarządza stanem zbiorów biblioteki,
    3/  egzekwuje protokolarne przekazywanie biblioteki przy zmianie obsługi i     
         egzekwuje  od odpowiedzialnych pracowników wyrównanie ewentualnych strat.
5.  Biblioteka jest finansowana z budżetu Zespołu oraz może otrzymywać dotacje celowe, a także darowizny.

6.  Do obowiązków nauczyciela-bibliotekarza w ramach pracy pedagogicznej należy:
    1/  organizacja i udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
    2/  indywidualne doradztwo w doborze lektur,
    3/  udzielanie  informacji, prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i                                     informacyjnego, przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami   
 poszczególnych przedmiotów,
    4/  prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających                                    bibliotekarzowi w pracy,
    5/  informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej      
         i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
    6/  prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy,  wystawy, imprezy),
    7/  doskonalenie własnego warsztatu pracy w ramach pracy organizacyjno-    
         technicznej,
    8/  gromadzenie zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami Zespołu ,
    9/  ewidencja zbiorów - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    10/ opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
    11/ selekcja zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
    12/ organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień  bibliograficznych),
    13/ sporządzanie planu pracy, harmonogramu zajęć z przysposobienia czytelniczego  informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy,
    14/ prowadzenie dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej statystyki wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestru ubytków, ewidencji czasopism, ewidencji wypożyczeń.
 7.  Czas pracy biblioteki określa regulamin, który powinien uwzględniać możliwość korzy-stania z biblioteki w czasie i po zajęciach lekcyjnych.

8.  Zakres zadań wychowawcy i nauczycieli w ramach pracy biblioteki obejmuje:
    1/  współpracę z biblioteką w rozbudzeniu potrzeby czytania,
    2/  współudział w realizacji programu „Przysposobienia czytelniczego i  
         informacyjnego”,
    3/  uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki (np. pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione i zniszczone),
    4/  pomoc w selekcji zbiorów,
    5/  współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
    6/  znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu.

 9. Zasady korzystania z biblioteki przez uczniów:
    1/ Uczeń korzystający z biblioteki ma obowiązek przestrzegania regulaminu biblioteki.
    2/ Uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
    3/ Uczeń jest zobowiązany dbać o wypożyczone książki.
    4/ Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
    5/ Można prosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji.
    6/ W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodne z        ustaleniami Rady Pedagogicznej (kara pieniężna w wysokości 50 groszy za miesiąc zwłoki w zwrocie książki, okresowe wstrzymanie wypożyczania, zatrzymanie świadectwa ukończenia klasy).
    7/ W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub  inną wskazaną przez bibliotekarza.
    8/ Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
    9/ Czytelnik opuszczający Szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązany jest do  
         pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z   
          biblioteki.

   10/ Uczniom biorącym systematycznie udział w pracy biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

§ 25

1.  W Zespole Szkół może działać gabinet zabiegowy pielęgniarki szkolnej  urządzony w formie gabinetu porad lekarskich i zabiegów medycznych.

2.  Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami w siedzibie Zespołu sprawuje pielęgniarka-higienistka szkolna, posiadająca średnie wykształcenie medyczne.

3.  Do zadań pielęgniarki – higienistki należy między innymi: udzielanie pomocy doraźnej w nagłych wypadkach, prowadzenia profilaktyki sanitarnej oraz czuwania nad prowadzeniem badań okresowych i bilansowych dzieci.

4.  Higienistka prowadzi stosowną dokumentację medyczną.

5.  Zespół Szkół współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nysie na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

6.  Kierowanie uczniów do Poradni następuje za zgodą rodziców lub opiekunów dzieci.

VI.  NAUCZYCIELE I IINI PRACOWNICY  ZESPOŁU  SZKÓŁ.

§ 26

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.
2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy:  Kodeks Pracy  oraz Karta Nauczyciela.

3.  Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
    1/  posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła szkołę kształcącą nauczycieli i jej kwalifikacje są wystarczające do podjęcia pracy w szkole,
    2/  przestrzega podstawowych zasad moralnych,
    3/  posiada odpowiedni stan zdrowia.
Szczegółowe kwalifikacje nauczycieli określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalanie i ewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania.
Organizacja i zadania zespołów są podobne jak zespołów przedmiotowych określonych
w  § 21 Statutu.

5.  Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania podstawowych funkcji szkoły - dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za których poziom i wyniki jest odpowiedzialny przed rodzicami powierzonych mu uczniów, samymi uczniami oraz władzami oświatowymi, a ponadto:
    1/ prawidłowo i efektywnie, zgodnie z przyjętymi kierunkami realizuje proces  dydaktyczny,
    2/ odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo pozostających pod jego opieką  uczniów,
    3/ dąży do pełnego rozwoju osobowości uczniów, rozwija ich zainteresowania i  zdolności,
    4/ wychowuje młodzież w duchu humanizmu, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka, sprawiedliwości społecznej, szacunku do pracy, umiłowania Ojczyzny i poszanowania Konstytucji RP,
    5/ dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z  założeniami życia społecznego, edukacji ekologicznej i integracji społecznej,
    6/ jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt,
    7/ wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
    8/ przestrzega zasad bezstronności i obiektywizmu w ocenie oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów,
    9/ służy pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie  potrzeb uczniów,
    10/ doskonali własne umiejętności dydaktyczne i pedagogiczne oraz podnosi zakres  swej wiedzy merytorycznej,
    11/ prowadzi w prawidłowy sposób dokumentację pedagogiczną.
 
6.  Praca nauczyciela podlega ocenie na podstawie odrębnych przepisów.  

7.  Nauczyciele mają prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.

8.  Nauczyciele współpracują z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia, informując ich o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów zgodnie z ustalonymi przez Radę Pedagogiczną zasadami.

9.  W ramach realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez Zespo-łu Szkół nauczyciele są zobowiązani respektować prawo rodziców do:
    1/  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie,
    2/  znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania     

10. Nauczyciel ma prawo przesunąć pracę klasową i zapowiedziany sprawdzian pisemny w przypadku wysokiej absencji uczniów (około 25%). O następnym terminie przeprowadzenia sprawdzianu nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów.

11. Szczegółowy zakres czynności obowiązkowych pracowników administracji i obsługi szkoły określają odrębne przepisy.

12.  Wszyscy pracownicy szkoły, a w szczególności nauczyciele w swoich  działaniach dy-daktyczno-wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, a także poszanowaniem godności  osobistej ucznia.


13.  Nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie ich trwania sprawuje opiekę nad uczniami,  którzy w nich uczestniczą.


VI.   UCZNIOWIE  ORAZ  ICH  PRAWA,  UPRAWNIENIA   I  OBOWIĄZKI

§ 27

1.    W Zespole Szkół respektowane są prawa uczniów określone w Konwencji o Prawach  
      Dziecka i Konstytucji Ucznia :
      
      1/ uczeń ma prawo do nauki;
      2/ uczeń ma prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań;
      3/ uczeń ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii;
      4/ uczeń ma prawo do ochrony zdrowia;
      5/ uczeń ma prawo do ochrony swojej własności;
      6/ uczeń ma prawo do informacji;
      7/ każdy posiada wolność sumienia, religii i przekonań;
      8/ uczeń ma prawo do zrzeszania się;
      9/ uczeń ma prawo do odwołania się;
    10/ uczeń ma prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej.

2.  Uprawnienia ucznia obejmują :
    1/ właściwe zorganizowanie procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
    2/ opiekę wychowawczą i warunki  pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
    3/ ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, ochrony i poszanowania  
    jego godności osobistej,
    4/ korzystanie z pomocy stypendialnej bądź innej pomocy materialnej (gdy istnieją  
    środki na ten cel),
    5/ życzliwe, podmiotowe traktowania w procesie dydaktycznym,
    6/ swobodne wyrażanie myśli i przekonań w tym światopoglądowych i religijnych - nie narażając tym dobra innych osób,
    7/ rozwijanie jego talentów i uzdolnień,
    8/ sprawiedliwe, obiektywne i jawne ocenianie oraz ustalonych sposobów kontroli  postępów w nauce,
    9/ zaznajomienie się ze szczegółowymi kryteriami ocen z przedmiotów oraz zachowania
    10/ pomoc w przypadku trudności w nauce,
    11/ korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
    12/ korzystanie z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas                          zajęć pozalekcyjnych,
    13/ poszanowanie jego godności,
    14/ wpływanie na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie oraz organizacjach                             działających w szkole,
    15/ otrzymanie bezpłatnej pomocy od nauczyciela w zdobywaniu wiedzy poza lekcjami,
    16/  noszenie symbolu szkoły z chwilą jego ustanowienia,
    17/  uczestniczenie biernego i czynnego w wyborach samorządu szkolnego (wybory są
    demokratyczne, tajne, bezpośrednie, powszechne),
    18/ osobiste lub za pośrednictwem reprezentantów uczniów przedstawianie problemów                indywidualne oraz dotyczące społeczności uczniowskiej Dyrektorowi, wychowawcy,                            nauczycielom i oczekiwania pomocy w ich rozwiązywaniu,
    19/ wypowiadanie swojego zdania, nawet krytycznej, w odniesieniu do każdego problemu   wynikającego z życia szkoły,
    20/ do działalności pozaszkolnej, za wiedzą wychowawcy,
    21/ do jawnej oceny wiedzy i umiejętności przeprowadzanej na bieżąco z poszczegól-
          nych przedmiotów.
    22/ od oceny z danego przedmiotu i zachowania można odwołać się na piśmie do 7 dni od daty wystawienia oceny do Dyrektora za pośrednictwem rodziców, wychowawców
 i samorządu klasowego, który rozpatruje odwołanie w ciągu  najpóźniej 3 dni licząc od daty jego wniesienia,
    23/ uczniowie powinni być powiadomieni o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów                          wiadomości co najmniej 7 dni wcześniej, w ciągu dnia może się odbyć tylko 1 sprawdzian obejmujący większą partię materiału, w ciągu tygodnia nie więcej jak 3. Jeżeli  na zapowiedzianym sprawdzianie ustnym lub pisemnym nie ma odpowiedniej frekwencji, nauczyciel ma prawo przenieść sprawdzian na określony termin,
    24/ wymaganie od nauczycieli maksymalnego wykorzystania czasu lekcyjnego na proces                          dydaktyczny,
    25/ przedstawiciele Samorządu Szkolnego mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu                              Rady Pedagogicznej dotyczącej ich problemów i wpływania na podejmowane decyzje,
    26/ do egzaminu sprawdzającego w terminie określonym przez Radę Pedagogiczną                                (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
    27/ oddziały, które uzyskają najwyższe wyniki w nauce w poszczególnych pionach oraz   uczniowie, którzy osiągną najwyższą średnią  ocen w klasie mogą otrzymać po I i okresie  nagrody Rady Pedagogicznej w formie pieniężnej lub rzeczowej z funduszy Rady Rodziców ,
    28/ wyniki wszystkich konkursów są ogłaszane i omawiane na apelach ogólnoszkolnych                           dwa razy w roku szkolnym,
    29/ do korzystania z sal szkolnych w godzinach pozalekcyjnych za wiedzą Dyrektora lub                           wychowawcy,
    30/ prawo i obowiązek czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, artystycznym,                               rozrywkowym i rekreacyjnym realizowanym w Zespole Szkół.

3. Systematyczne i obowiązkowe uczęszczanie na zajęcia szkolne jest podstawowym warun-kiem rozwoju wiedzy i osobowości ucznia, jednocześnie najważniejszym jego obowiązkiem wobec siebie, rodziców, społeczeństwa.
     1/Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych                      zajęć edukacyjnych.
    2/ Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
    3/Dyrektor szkoły organizuje obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły w ostatnim                      tygodniu zajęć dydaktycznych.

4.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:
    1/  systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu   
         szkoły,
    2/  przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i                                 pracowników szkoły,
    3/  odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
    4/  dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
    5/  godnego reprezentowania Zespołu na zewnątrz,
    6/  korzystania w pełni z czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad                                       poszerzeniem swoich wiadomości i umiejętności,
    7/  okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
    8/  podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego,
    9/  przestrzeganie zasad współżycia w społeczności szkolnej i społeczeństwie, a nade  wszystko :
     a/  sprzeciwiania się przejawom wulgarności i brutalności,
     b/  naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.
    10/ w Zespole Szkół – w Szkole Podstawowej i Gimnazjum obowiązkowo jest noszony przez uczniów jednolity strój (SP – jasny granat, gimnazjum – oliwka) za wyjątkiem uroczystości i świąt państwowych i szkolnych („DZIEŃ GALOWY” – biała koszula lub bluzka , granatowe spodnie lub spódnica) wyjazdu na wycieczki, zawody sportowe  i inne. Uczeń pełniący obowiązki dyżurnego szkoły obowiązkowo nosi strój galowy.

5. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się:
1/  zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów;
2/  zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkoły;
3/ zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem szkol-nym, a mogących     zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu  i spokojowi innych m.in. sprzęt multimedialny (MP3 itp.) -. przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.
4/ zakaz włączania /używania/ w czasie lekcji aparatów telefonicznych;
5/ dodatkowe dyżury uczniów ograniczające możliwość wchodzenia innych uczniów na piętra;
6/ dyżury nauczycieli /zasady pełnienia dyżuru określa odrębny regulamin/
6.  Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora  o przebywaniu na terenie posesji szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków,  nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie pieniędzy.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
    1/ biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz     ewentualne                        uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia tej biżuterii;
    2/  zepsucie lub kradzież aparatu telefonicznego,
    3/ pozostawionej odzieży

8.  Za szkody uczynione przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice.

9.  Każda nieobecność ucznia w szkole musi być usprawiedliwiona. Usprawiedliwienia   muszą być przedłożone wychowawcom do 7 dni od powrotu do szkoły.

10. Ucznia obowiązuje strój schludny, stonowany kolorystycznie

11.  Ucznia obowiązuje strój galowy na uroczystościach szkolnych.

12.  W przypadku przeniesienia ucznia z innej szkoły, za nadrobienie ewentualnych różnic programowych odpowiadają uczeń i jego rodzice.

13. Uczniowie Zespołu mogą brać udział w organizowanych różnego typu konkursach i olim-piadach przedmiotowych.

VIII.  NAGRODY  I  KARY

§ 28

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Konstytucji Ucznia, regulaminu  porządkowego Zespołu Szkół, zarządzeń Dyrektora oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

2.  Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, odznaczający się wybitnym                zaangażowaniem mogą być nagradzani:
    1/  pochwałą wobec klasy i szkoły,
    2/  nagrodami książkowymi,
    3/  dyplomami,
    4/  listami pochwalnymi,
    5/  nagrodami rzeczowymi,
    6/  stypendiami za wyniki w nauce - w miarę posiadanych przez Zespół Szkół środków,
    7/  wpisem do „Złotej Księgi” Zespołu Szkół.
    8/  statuetką – „Najlepszy absolwent”
    9/  statuetką „Sportowiec roku”
    10/ „Nagrodą dyrektora szkoły”

3.  W Zespole Szkół może zostać ustanowiona odznaka honorowa dla wyróżniających się uczniów. Warunki jej uzyskiwania i tryb przyznawania określa Zarządzenie Dyrektora.

4.  Nagrody przyznaje, na wniosek wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego Dyrektor.

5.  Uczniowi mogą być przyznane łącznie nagroda książkowa i dyplom, bądź nagroda książkowa i list pochwalny.


§ 29

1.  W następstwie nie przestrzegania obowiązującego porządku szkolnego przez ucznia może on zostać ukarany karą porządkową, przeniesieniem do innej szkoły lub skreśleniem z listy uczniów szkoły.

2.1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Zespołu Szkół i innych przepisów szkolnych  oraz niewłaściwe zachowanie uczeń może być ukarany:

1/   rozmowa ostrzegawcza wychowawcy klasy z uczniem;
2/   upomnieniem ustnym lub pisemnym wychowawcy klasy;
3/   upomnienie lub nagana dyrektora w obecności wychowawcy  i pedagoga;
4/   upomnienie   lub  nagana   dyrektora   na  apelu  wobec całej   szkoły  przez   
      radiowęzeł, z przekazaniem pisemnej  informacji  do rodziców, za którą     
      odpowiedzialny  jest  wychowawca;  
5/   rozmowa ostrzegawcza dyrekcji szkoły w obecności rodziców;
6/  czasowy  zakaz  reprezentowania szkoły  na zewnątrz, pełnienia  funkcji w  klasie    
     lub w  szkole;
7/  prace społeczne użyteczne na rzecz szkoły lub środowiska;
8/  przeniesieniem ucznia do równoległej klasy zespołu;
9/  wystąpieniem dyrektora  Zespołu do Kuratora Oświaty  w  Opolu z   wnioskiem                       
     o przeniesienie do innej szkoły;
10/ wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub     
     umieszczenie go w Zakładzie Wychowawczym.

2.2. Kary  wymierzane są w zależności od przewinień:

1/ Wychowawca upomina ucznia za:
-    częste spóźnianie się do szkoły;
-    nieusprawiedliwione nieobecności (wagary);
-    niewłaściwe zachowanie wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
-    wulgarność
-    niepodporządkowanie się regulaminom obowiązującym w Zespole Szkół lub innym                   zarządzeniom dyrektora, bądź wychowawcy m.in. nieprzestrzeganie Regulaminowego Wyglądu                   Ucznia;
-    nie przestrzega zakazu wyłączonej  komórki w czasie lekcji;
-    pomimo zakazu przynosi sprzęt multimedialny i używa  go w szkole.

2/ Dyrektor udziela upomnienia między innymi za:
-    niszczenie mienia szkolnego bądź prywatnego;
-    obraźliwy stosunek do kolegów, nauczycieli lub innych  pracowników szkoły;
-    narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych;
-    niekulturalne zachowanie przynoszące szkole wstyd;
-    bójki,
-    groźby  pod  adresem  innych,
-    ciągłe  przeszkadzanie   w  prowadzeniu  lekcji,
-    gdy dotychczasowe oddziaływania wychowawcy bądź innego nauczyciela na ucznia                                    nie przyniosły pożądanych rezultatów
-     palenie papierosów na terenie szkoły.

3/ Pisemnie powiadamia się rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o jego niewłaściwym  
    zachowaniu w przypadku gdy mimo udzielonego upomnienia uczeń  wciąż popełnia te  
    same lub podobne wykroczenia.

4/  Naganę otrzymuje uczeń za:
    - brutalne pobicie,
    - kradzieże bądź wymuszenia,
    - zażywanie bądź przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu,     
                    narkotyków lub innych środków odurzających,
    - próby zastraszania nauczyciela,
    - celową dewastację mienia szkolnego,
    - posiadanie i używanie w szkole środków wybuchowych lub innych
                    niebezpiecznych przedmiotów,
    - to, że mimo wcześniejszych upomnień i ostrzeżeń  uczeń wciąż dokonuje  
                    wykroczeń wymienionych w pkt. 2.

    5/  Dyrektor po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną może przenieść  
         ucznia do równoległej klasy za:
        - demoralizujący wpływ na resztę społeczności klasowej,
        - gdy otrzymana nagana nie wpłynęła na zmianę zachowań ucznia.

    6/  Jeśli  pełnoletni  uczeń  gimnazjum  rażąco  narusza  zasady  zapisane  w  statucie                         
         i  regulaminach  obowiązujących  w  szkole,  dyrektor  szkoły,  po  wyczerpaniu  innych   
         możliwości  oddziaływania  wychowawczego  może w drodze decyzji skreślić go z listy  
         uczniów.

3. W przypadkach szczególnie drastycznych (jak np. narażanie życia bądź zdrowia innych uczniów lub wejścia w kolizję z prawem) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważ-niającą Dyrektora do wydania decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół.

4.  Dyrektor ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.

5.  Dyrektor Zespołu Szkół może wystąpić do Kuratora Oświaty w Opolu z wnioskiem  o przeniesienie ucznia do innego szkoły w następujących przypadkach:
    1/  stwierdzony przypadek stosowania używek,
    2/  powtarzające się naganne zachowanie wobec nauczycieli i kolegów,
    3/  wyrządzenie szkody na majątku Zespołu Szkół.

6.  Kary w stosunku do ucznia mogą stosować:
    1/  wychowawca klasy,
    2/  nauczyciel przedmiotowy,
    3/  Dyrektor Zespołu Szkół.

7.  Każdy z pracowników Zespołu może wystąpić do wychowawcy klasy lub Dyrektora o ukaranie     ucznia.
8. Uczeń,  który  karę  uważa  za  niesłuszną,  może się od niej odwołać do dyrektora, który   
        podejmuje w ciągu 14 dni w tej sprawie postanowienie o utrzymaniu albo cofnięciu kary.

    1/ Przed i po wymierzeniu kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
    
     2/  Dyrektor  może  zawiesić,  złagodzić  lub  anulować  karę  w  przypadku    poręczenia  
          przez  Samorząd, wychowawcę  lub  pojawienia się okoliczności łagodzących.

     3/ Na  koniec  roku  szkolnego  w przypadku znaczącej poprawy zachowania  ucznia   
         dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy może usunąć z arkusza ocen ucznia                 
         i zniszczyć dokumentację dotyczącą udzielonych kar.

9.  O podjętej decyzji Dyrektor powiadamia na piśmie rodziców ucznia.

10.  Decyzja Dyrektora podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

IX.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 30

1.  Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkół wchodzących w jego skład za-wierającą       nazwę Zespołu.

2. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej okrągłej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.  Tablice i  pieczęcie szkół  wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespół  a poniżej nazwę      szkoły.

4.  Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

5.  Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.  Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

7.  Obsługę ekonomiczno- finansową wykonuje gminna jednostka budżetowa - Gminny Ze-spół      Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach.
    
8. Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim członkom     społeczności szkolnej i rodzicom.

9. Zespół Szkół umożliwia ubezpieczenie poszczególnych uczniów od następstw nieszczęśli-wych     wypadków, w formie ubezpieczenia zbiorowego.

10.  W sytuacjach nieprzewidzianych, a w Statucie nie uregulowanych mają zastosowanie rozwiązania     ogólne z prawa powszechnego.

11.  Wprowadzenie zmian do Statutu następuje w formie pisemnej poprzez jego nowelizację, gdy zajdą     uzasadnione okoliczności do ich wprowadzenia.

12.  Organem właściwym do uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Szkół jest Rada Gminy. Nowelizacja     Statutu następuje w formie uchwały.

Skoroszyce, październik 2007

 


Menu strony
Strona główna
Informacje dla rodziców
Pedagog szkolny
Szkolny Klub Europejski
Szkolny sport
Foto galeria
Zajęcia pozalekcyjne
Projekty Europejskie
Opracowania nauczycieli
Strony klasowe
Galeria
Pedagog radzi
Plan lekcji
Informacje o szkole
Zapytania ofertowe
Przedszkole
Szkolne prawo
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 
Licznik odwiedzin
Dziś40
Wczoraj113
Tydzień40
Miesiąc1183
Wszystkie287562